Aan de inhoud van alle webpagina’s van Uros is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Uros op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uros aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van Uros bevinden zich links naar externe websites. Uros is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Uros
Linken naar pagina’s van Uros is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de vereniging niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Uros toestemming verleende waar dat niet het geval is.
De juiste link is http://uros.nl met als officiële beschrijving (MSAV) Uros. 

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Uros en op het eigen logo en wapen rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de vereniging. Niets van deze website en webpagina's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Uros.